1. Đối với phần mềm website theo mẫu có sẵn: Sau khi Khách hàng và ETI Solutions ký hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được tài khoản quản lý phần mềm website và nhân viên hỗ trợ của ETI Solutions sẽ hướng dẫn Khách hàng sử dụng mẫu khách hàng đã lựa chọn.

2. Đối với phần mềm website thiết kế theo yêu cầu: Sau khi Khách hàng và ETI Solutions ký hợp đồng, Khách hàng và ETI Solutions sẽ cùng tham gia trao đổi và thiết kế để đưa ra mẫu website theo yêu cầu của Khách hàng. Khi hoàn thành Khách hàng sẽ nhận được tài khoản quản lý phần mềm website và nhân viên hỗ trợ của ETI Solutions sẽ hướng dẫn Khách hàng sử dụng mẫu khách hàng đã lựa chọn.

 

0383735400