Phát huy vai trò của công nghệ thông tin để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân
Phát huy vai trò của công nghệ thông tin để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, thực hành dân chủ, xử lý mâu thuẫn trong xã hội là một xu thế khách quan, cần thiết, góp phần tạo sự đồng thuận và đoàn kết bền chặt hơn, tăng cường và đổi mới công tác  dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Ứng dụng công nghệ thông tin là quan trọng và cần thiết

ng dụng công nghệ thông tin là quan trọng và cần thiết-2

 

Nguyện vọng của nhân dân nảy sinh trong đời sống hằng ngày là những mong ước để thúc đẩy xã hội tiến bộ, là những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; là những tâm tư, bức xúc của cá nhân, tổ chức, hay một bộ phận người dân ở địa phương, cơ sở. Thực hành dân chủ là thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, là một xu thế vận động phát triển tất yếu của xã hội. Xã hội càng phát triển, dân chủ càng được mở rộng, thực hành dân chủ càng được đề cao. Mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân xuất hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội khi có sự đối lập về lợi ích, đòi hỏi phải được nắm bắt, xử lý, hóa giải kịp thời, không để tích tụ, bùng phát, lan rộng thành xung đột, gây mất ổn định xã hội. Mâu thuẫn, bức xúc, xung đột có thể xảy ra ở cá nhân, nhóm người, bộ phận người, cộng đồng, giai cấp, tầng lớp nhân dân.

Do đó, Đảng ta đề ra chủ trương: Phải có kế hoạch thường xuyên nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, “Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân”. Từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện; ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, những mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh của các cơ quan thông tin đại chúng, mở rộng các kênh thông tin truyền thống, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cùng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì công nghệ thông tin giúp tự động kết nối giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với nhân dân; việc thu thập, tổng hợp, quản lý, phân tích, trao đổi, phân luồng nguyện vọng của nhân dân được chính xác, thực hành dân chủ, cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, giúp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, góp phần xử lý, hóa giải mâu thuẫn, bức xúc, xung đột trong xã hội, tiết kiệm được chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác.

Nhận thức được xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, Đảng ta đã có chủ trương ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm, như ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ. Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng internet ở các cơ quan nhà nước, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, “tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh”, làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, thực hành dân chủ, xử lý mâu thuẫn trong xã hội đạt được hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư theo hướng hiện đại, kết nối, liên thông. Công tác xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số đang được triển khai hết sức khẩn trương. Các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng mạng nội bộ kết nối giữa Trung ương với các tỉnh, thành phố và giữa các cơ quan với nhau; nhiều cơ quan, đơn vị có kết nối internet, phủ sóng wifi. Chính phủ và nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng cổng thông tin điện tử, trong đó có hệ thống tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Về cơ bản, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đều được trang bị máy tính có cấu hình cao, có hòm thư điện tử công vụ trên mạng nội bộ, mạng internet, phần đông có điện thoại cố định và điện thoại di động có kết nối mạng, có thư điện tử, được tập huấn ứng dụng công nghệ hông tin trong công tác và việc gửi, nhận văn bản điện tử, trao đổi công việc qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội gần như đã trở thành thói quen trong công việc và trong sinh hoạt hằng ngày. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ hông tin được quan tâm, đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng được yêu cầu. Các cơ quan Trung ương và địa phương đều bố trí tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công nghệ hông tin, đây là lực lượng được đào tạo cơ bản, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ; tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách để ứng dụng công nghệ hông tin trong xã hội từng bước được hoàn thiện.

Ứng dụng công nghệ hông tin trong nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, thực hành dân chủ, xử lý mâu thuẫn trong xã hội là một xu thế tất yếu, đòi hỏi có sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có lộ trình, bước đi cụ thể, thích hợp, phù hợp, hiệu quả, cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt. Sẽ tạo được đồng thuận trong xã hội, phát huy được nguồn lực to lớn trong nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hóa giải những bức xúc, hoài nghi, giảm mâu thuẫn, xung đột trong xã hội. Đây là thời cơ cần phải được nắm bắt, ứng dụng nhanh chóng vào thực tế, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng - Dân Dân - Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thời kỳ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời, cũng là thách thức rất lớn, đòi hỏi các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức phải cập nhật, liên tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp và phát huy tính ưu việt của công nghệ hông tin trong công tác, hòa nhịp với sự vận động phát triển nhanh chóng của xã hội.

                           Cẩm Tiên


Đăng ngày 14/06/2021 bởi Cẩm Tiên | Lượt xem: 611

0383735400